Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

branżowa szkoła I stopnia

Ślusarz

Mianem ślusarza określa się rzemieślnika, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. W zależności od specjalizacji ślusarz ma różne zadania i stosuje różne technologie i metody pracy. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych, cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą nitowania lub spawania, utrzymanie urządzeń i sprzętu w stałej gotowości i sprawności technicznej.

Informacje dodatkowe
Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ponadto absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.08 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
  • naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • wykonywania połączeń;
  • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Ślusarz znajdzie zatrudnienie w:
- administracji domów mieszkalnych,
- firmach i warsztatach usługowych,
- zakładach przemysłowych,
- dużych domach handlowych,
- stacji obsługowo-naprawczych samochodów.

 

Kierowca mechanik

Kierowca mechanik:to nowy zawód, bardzo poszukiwany na rynku pracy. Atrakcyjny ze względu na brak kształcenia kierowców mechaników w poprzednich latach.
Istnieje duże zapotrzebowanie na kierowców. Osoba decydująca się na kształcenie w tym zawodzie może w przyszłości liczyć na pracę, jako wykwalifikowana kadra w przedsiębiorstwach transportowych. Zdobycie zawodu kierowca mechanik jest gwarancją podjęcia dobrze płatnej pracy.

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych:to zawód związany z diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji obecnie produkowanych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Mechanik monter maszyn i urządzeń

Mechanik monter maszyn i urządzeńto zawód, w którym absolwent wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych:to zawód związany z elektrotechniką, i elektroniką samochodową oraz z mechatroniką, dzięki czemu absolwenci będą w stanie nie tylko samodzielnie zdiagnozować i naprawić nowoczesne pojazdy samochodowe, ale także poradzą sobie z większością zagadnień z pogranicza elektrotechniki i mechaniki, które nie dotyczą bezpośrednio samochodów.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie zasadnicze zawodowe, a po zdaniu egzaminu z kwalifikacji otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Następnie może uzyskać wykształcenie średnie, gdy ukończy liceum ogólnokształcące dla dorosłych i tytuł technika, po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych z pozostałych kwalifikacji wymaganych dla danego zawodu i zdaniu egzaminów z tych kwalifikacji.