Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Zajęcia Wspomagające

Zajęcia Wspomagające


Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od 20 września 2021 do 22 grudnia 2021 zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. Poniższa tabela przedstawia przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających:

język polski, j angielski, matematyka, geografia, fizyka.

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie. Deklaracja jest dostępna na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły lub dostarczyć wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie 22 września 2021r.
Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.