Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki
  • Start
  • Aktualności
  • Rymowanki naukowe Konkurs na rymowankę naukową -zapraszamy wszystkich uczniów ZSTiO

Rymowanki naukowe Konkurs na rymowankę naukową -zapraszamy wszystkich uczniów ZSTiO

Przykład rymowanki i regulamin:

„W przyrodzie nic nie ginie”
Czy to potencjalna, czy tez kinetyczna,
W każdym razie jest to energia mechaniczna.
Zmienia się lub do swej dawnej formy wraca,
A czasem z energii może powstać praca.
Bo w przyrodzie nic nie ginie,
Przez energie strumień płynie,
Gdy kamienie lecą z góry,
Wtedy w ziemi robią dziury.
Ciągnąc w górę sanki, wykonujesz pracę,
Ale przecież ona zaraz ci się zwraca.
Pędzisz z górki na sankach, pędzisz coraz prędzej;
Im mniej potencjalnej – kinetycznej więcej.
Bo w przyrodzie nic nie ginie,
Przez energie strumień płynie,
Gdy kamienie lecą z góry,
Wtedy w ziemi robią dziury.


Autor: Monika Zwierz link 

Regulamin konkursu na wiersz/rymowankę o tematyce naukowej z zakresu fizyki i/lub matematyki i/lub geografii.

I. Organizator konkursu:
Komisja Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych
II. Adresaci konkursu:
Uczniowie ZSTiO w Jarosławiu
III. Cel konkursu:
-  inspirowanie uczniów do aktywności twórczej, rozwijania talentów
literackich, utrwalenia/przyswojenia wiedzy z zakresu fizyki, matematyki i geografii, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,
-  stworzenie uczniom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów,
-  integracja i zacieśnienie więzi między uczniowskich,
- sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego.

IV. Warunki udziału w konkursie:

1. Zadaniem uczestników konkursu będzie ułożenie wiersza/rymowanki o tematyce naukowej z zakresu fizyki i/lub matematyki i/lub geografii
2. W treści wiersza/rymowanki musi znaleźć się co najmniej jedno prawo/zasada/wzór rzeczywiście istniejący w fizyce i/lub matematyce i/lub geografii
3. Każdy uczeń może przesłać dowolną ilość prac
4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.
5. Praca (wiersz/rymowanka) może być wzbogacona ilustracją/-ami wykonanymi przez uczestnika
6. Rymowanka /wiersz powinien składać się z 10 -20 wersów.
7. Pracę należy przesłać za pomocą szkolnego dziennika elektronicznego do p. Anny Olchowy, w tytule wiadomości wpisując: Konkurs: Rymowanki naukowe. Termin do końca października br.
8. Do pracy należy dołączyć informację zawierającą: Imię i nazwisko autora, klasę, do której uczęszcza oraz którego przedmiotu dotyczy rymowanka -dopisek: fizyka, matematyka lub geografia. Jeśli w pracy znajdują się prawa/zasady z więcej niż jednego wymienionego przedmiotu, uczeń wybiera do której grupy ma być zakwalifikowana praca
9. Oceny prac dokona komisja konkursowa w trzech dziedzinach: fizyka, matematyka i geografia. Decyzje komisji są ostateczne.
10. Prace po wstępnej preselekcji wykonanej przez komisję - zostaną opublikowane na szkolnym FB – praca z największą ilością laików -uzyskuje dodatkową nagrodę publiczności.
11. Nagrody w postaci oceny z aktywności z fizyki, matematyki lub geografii zostaną przyznane autorom prac najwyżej ocenionych przez komisję konkursową. Oceny zostaną wpisane z przedmiotu, którego będzie dotyczyła treść rymowanki
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:
a) udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wiersza/rymowanki w następujących polach eksploatacji: na szkolnej stronie internetowej , na szkolnym Facebooku, w materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących szkoły,
b) wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu na przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
13. Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
15. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.
16. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkolnej
17. Kontakt z koordynatorem konkursu: p. Anna Olchowy – poprzez dziennik elektroniczny lub osobiście w szkole w godzinach pracy.