Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki
  • Start
  • Aktualności
  • Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ofert na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Ostatnie pożegnanie Naszego Przyjaciela, Kolegi, Wicedyrektora,

Lucjana Skobyłko

Na zawsze pozostaniesz w Naszej pamięci i sercach.

Spoczywaj w pokoju

ostatnie pozegnanie LS

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ofert na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

1. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu ogłasza możliwość składania ofert na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny będący częścią budynku ZSTiO w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1, o łącznej powierzchni 14,93 m2 znajdujący się w podpiwniczeniu budynku głównego szkoły.

2. Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.09.2020 do 30.06.2022
3. Minimalna wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 530 zł netto.
4. Czynsz, o którym mowa w punkcie 3 obejmuje koszty mediów tj. wody i ścieków, energii elektrycznej, wywozu nieczystości oraz podatek od nieruchomości a także korzystanie z toalety.
5. Przed przystąpieniem do składania ofert należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.
6. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest wzór umowy najmu lokalu użytkowego
7. Oferta powinna zawierać oferowaną wysokość miesięcznego czynszu netto najmu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy.
8. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu” należy składać sekretariacie do dnia 20 sierpnia 2020 r. do godziny 9:00
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00 w sekretariacie ZSTiO w Jarosławiu.
10. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest sekretarz szkoły.
11. Z pomieszczeniem będącym przedmiotem wynajmu, można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły do dnia poprzedzającego ostateczny termin składania ofert
12. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu netto. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą
13. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie
14. Rozstrzygnięcie ofert jest ważne, jeśli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki, a zaoferowany czynsz najmu pomieszczenia będzie wyższy od podanej stawki wywoławczej
15. Wyniki ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej w szkole i na stronie internetowej szkoły
16. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły
17. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy , wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert
18. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia składania ofert bez podania przyczyn i wybrania którejkolwiek z ofert.
19. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia czynszu w przypadku wzrostu cen za media i podatku od nieruchomości.
20. Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest w siedzibie ZSTiO w Jarosławiu na tablicy ogłoszeń koło sekretariatu szkoły I piętro i na stronie internetowej szkoły www.zstojar.edu.pl

Dyrektor ZSTiO
Adam Tomaszewski

Załączniki do ogłoszenia o możliwości składania ofert na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny w ZSTiO w Jarosławiu:

 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy